เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุพัตรา ภูหัดสวน

โรงเรียนพันธกิจศึกษา

วิชาการงานอาชีพฯ ชั้นป.6 เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องการปลูกผักสวนครัว เพื่อที่จะได้นำวิชาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้