เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส เวลา 16 ชั่วโมง

แผนที่ 2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสำคัญ

ถ้า ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมี เป็นมุมฉาก โดยที่ c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก a และ b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉาก จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ดังนี้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่ 3 เรขาคณิต

มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial reasoning)

และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด

มฐ ค 3.2 ม.2/2 ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายความสัมพันธ์ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้

สาระการเรียนรู้

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ถ้า ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมี เป็นมุมฉาก โดยที่ c แทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก a และ b แทนความยาวของด้านประกอบมุมฉาก จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ดังนี้

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1. ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

2. ครูเขียนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC แล้วเพิ่มรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยม

3. ครูตั้งคำถาม ถามนักเรียน เช่น

1) ก มีพื้นที่เท่าไร

2) ข มีพื้นที่เท่าไร

3) ค มีพื้นที่เท่าไร

4) พื้นที่ของ ข+ค เท่ากับเท่าไร

5) ข้อ 1) และ 4) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

4. ให้นักเรียนเขียนเป็นข้อสรุปความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง 3 รูป

5. ครูอธิบายว่าความสัมพันธ์ของพื้นที่ดังกล่าวเรียกว่า ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเช่นกัน

6. ครูตั้งคำถามว่า พีทาโกรัส คืออะไร ทำไมต้องเรียกทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ พีทาโกรัส

7. ครูตั้งคำถามว่าถ้ากำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและความยาวของด้านบางด้านให้นักเรียนสามารถหาความยาวของด้านที่เหลือได้หรือไม่ นักเรียนมีวิธีการอย่างไร

8. ครูและนักเรียนช่วยกันหาความยาวของด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากบน

กระดาน

9. ครูกำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและความยาวด้าน 2 ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

แล้วสุ่มเลือกนักเรียนแสดงวิธีทำหาความยาวของด้านที่เหลือ

10. นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

ใบความรู้

แบบฝึกหัด

กระบวนการวัดผลประเมินผล

การวัดผล

1. วิธีการวัดผล

1.1 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

1.2 สังเกตจากการตอบคำถามและร่วมกิจกรรม

1.3 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือวัดผล

2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน

2.2 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

การประเมินผล

1. เกณฑ์ผ่านการประเมินแบบฝึกหัด ใบงาน หรือใบกิจกรรมได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป

2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน

4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้ 1 = ผ่าน 0 = ปรับปรุง