เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 /22A

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติองระบบเลือดและน้ำเหลือง การพร่องออกซิเจนจากความผิดปกติของหัวใจและการไหลเวียน การแลกเปลี่ยนและการขนส่งออกซิเจน ความไม่สมดุลของน้ำและอิเล็กโตรไลท์ ระบบประสาทสัมผัส การรับรู้และการเคลื่อนไหวผิดปกติจากระบบประสาทส่วนกลาง ปัญหาทางนรีเวช การพยาบาลสาธารณภัยและภาวะช็อค ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้องรังและระยะสุดท้ายแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม