เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง31201 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี (ม.4/1)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา ง31201 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ผู้สอน  นางสาววริญญา  ดีมี

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560