59-3 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาค กศ.บป.]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
59-3 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาค กศ.บป.]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24853

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

59-3 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน [ภาค กศ.บป.]

4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน (Community Health Development) 2(1-3-3)

สังเขปรายวิชา: หลักการ ทฤษฎี และวิธีการพัฒนาชุมชน หลักการและวิธีการวินิจฉัยชุมชน การเตรียมชุมชน การสำรวจชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและแนวโน้มของปัญหา การสร้างเครือข่าย และการวางแผนสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.