ผู้สอน
นาย พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การออกแบบเทคโนโลยี ม.4 ปี 60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24949

สถานศึกษา

โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัส ง 31101 เป็นวิชาที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้กำหนดให้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนำสาระที่ 2 การออกแบบเทคโนโลยี มาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามตัวตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรได้กำหนดไว้นั่นเอง