วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม