วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม