homeธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
personperson_add
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้สอน
วัชราภรณ์ นนท์ธีระวิชยา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2501

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)