วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5/1
ผู้สอน

นัชรัณด์ เชื้อสอน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25046

สถานศึกษา
โรงเรียนนารีวุฒิ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ง 15101 เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

ศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ศึกษา และวิเคราะห์ความสำคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อสรุปประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นำความรู้และทักษะมาสร้าง งานเอกสารด้วยซอฟต์แวร์เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ และเป็นผู้มีมารยาทในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ดี

โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร มีความสามารถในการคิดตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.5/1 ป.5/2

รวม 2 ตัวชี้วัด

ที่

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

/ตัวชี้วัด

ภาคเรียน

1

2


1

ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศ

ง.2.1 ป.5/1

ง.3.1 ป.5/1

2

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ง.2.1 ป.5/1,ป.5/4

ป.5/5

3

ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ง.4.1 ป.5/1

4

ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

ง.3.1 ป.5/1

5

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

ง.3.1 ป.5/1,ป.5/2

6

การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน

ง.3.1 ป.5/1,ป.5/2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.