เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ง14101 เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

ศึกษา วิเคราะห์ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อสรุปประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน นำความรู้และทักษะมาสร้างชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน และนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม ที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5

รวม 5 ตัวชี้วัด

ที่

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

/ตัวชี้วัด

ภาคเรียน

1

2


1

ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ง.3.1 ป.4/1

2

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการข้อมูล

ง.3.1 ป.4/1

3

เรียนรู้คอมพิวเตอร์

ง.3.1 ป.4/1

ง.3.1 ป.4/2

4

เรียนรู้ซอฟต์แวร์

ง.3.1 ป.4/1

ง.3.1 ป.4/2

5

สร้างงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word

ง.3.1 ป.4/4

ง.3.1 ป.4/5

6

การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

ง.3.1 ป.4/3,ป.4/4

ป.4/5