ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านพุตะแบก มีจำนวน ๘ คน  ผู้ชาย  ๓ คน ผู้หญิง  ๕  คน