เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

bio 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชา ชีววิทยา 4 รหัสวิชา ว33244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.4-6/1(5) อธิบายกระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม

มิวเทชัน และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

ว 1.2 ม.4-6/2 (6) สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ว 1.2 ม.4-6/3 (7) สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ว 1.2 ม.4-6/4 (8) อธิบายการคัดเลือกตามธรรมชาติและผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ผลการเรียนรู้

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ การถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เป็นไปตามกฎของเมนเดล และไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดล (ว1.2-1, ว 8.1 ม.4-6/1-12)

2. สืบค้นข้อมูล ออกแบบและทำการทดลองเพื่อศึกษาการถ่ายทอดยีนและโครโมโซม โครงสร้างของ DNA และการเกิดมิวเทชัน (ว1.2-1,ว 8.1 ม.4-6/1-12)

3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับ พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA (ว1.2-1 ,

ว1.2-2 ,ว 8.1 ม.4-6/1-12)

4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร และกำเนิดสปีชีส์ (ว1.2-2 ,ว 8.1 ม.4-6/1-12)