วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.1/2
ผู้สอน

นัชรัณด์ เชื้อสอน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.1/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25157

สถานศึกษา
โรงเรียนนารีวุฒิ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ง11101 เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลของสิ่งของที่สนใจอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆ แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวประกอบด้วย บ้าน ห้องสมุด ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ กล้องดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ใช้ในการเรียน ใช้วาดภาพ ใช้ติดต่อสื่อสารโดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานและนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยม ที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.1/1 ป.1/2

ที่

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

/ตัวชี้วัด

ภาคเรียน

1

2

1.

หน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ง.3.1 ป.1/1

2.

การบอกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ เรื่องราวต่าง ๆ

ง.3.1 ป.1/1

3.

การใช้เครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม Paint

ง.3.1 ป.1/2

4.

การบอกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

ง.3.1 ป.1/1

5.

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ง.3.1 ป.1/2

6.

การพิมพ์สัมผัสภาษาไทย (แป้นเหย้า)

ง.3.1 ป.1/2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.