เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1/10

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

21203 รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

บอก / สร้าง / อธิบาย / ตรวจสอบ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกของความยาวของด้านสองด้านกับความยาวของด้านที่สามของรูปสามเหลี่ยมจุดที่กำหนดให้ในรูปเส้นโค้งปิดเชิงเดียวเป็นจุดภายในหรือจุดภายนอกความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตต่างๆ ของแทรนแกรม รูปแบบและความสัมพันธ์ของผลคูณในสูตรคูณแม่ต่างๆ ใช้ตะแกรงของเอราทอสเทนีสหาจำนวนเฉพาะใช้ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิดหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับที่มีค่ามากๆใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับร้อยละ บอกคำตอบและเหตุผลใช้ร้อยละแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอ่าน / เขียน / ตรวจสอบเกี่ยวกับตัวเลขโรมัน การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขในระบบฐานอื่นใช้ / คำนวณ / แก้ปัญหา เกี่ยวกับโจทย์บวก ลบ คูณ หารที่มีวงเล็บสมบัติของจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการคำนวณหาคำตอบโดยอาศัยความรู้สึกเชิงจำนวนและบอกเหตุผลประกอบ นำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหา และตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ เขียน / สร้าง เกี่ยวกับการแบ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ออกเป็นส่วนๆที่ยาวเท่ากันวิธีสร้างเกี่ยวกับการแบ่งส่วนของเส้นตรงมุมที่มีขนาดต่างๆ ตามที่กำหนดวิธีสร้างเกี่ยวกับการสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานให้มีขนาดของมุมและความยาวของด้านตามที่กำหนดให้

โดยใช้กระบวนการการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การตีความหมาย การให้เหตุผล การสังเกตออกแบบและวางแผนอย่างเป็นระบบสื่อสารประยุกต์ความรู้พื้นฐานที่ได้ไปสู่การประดิษฐ์/สร้างวัตถุในชีวิตประจำวันค้นหา จำแนกตรวจสอบและแยกแยะข้อมูลอย่างมีเหตุผลและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแยกแยะอย่างมีเหตุผล ใช้การคิดอย่างเป็นระบบตัดสินใจ ได้อย่างมีวิจารณญาณ ออกแบบและวางแผนอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรียบเรียงความคิด สรุปความเชื่อมั่นในตนเองต่อการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ใช้แก้ปัญหานำไปสู่การใช้เทคโนโลยีในการสร้างวางแผนในการเลือกวิธีการที่เหมาะสม ยืดหยุ่นและปรับตัวให้มีชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขวางแผนและเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายอย่างมีเหตุผลและ มีวิจารณญาณการใช้ทักษะความร่วมมือกับผู้อื่นเปิดรับความคิดที่หลากหลายการวางแผนและการนำไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้ตะหนักในคุณค่าของการมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ภาระงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย

ผลการเรียนรู้

1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้

2. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้

3. บอกค่าของเลขโดดในระบบตัวเลขฐานต่างๆ ที่กำหนดให้ได้

4. เขียนจำนวนที่กำหนดให้ ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐานต่างๆ ได้

5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้

6. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้

7. ตะหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

รวม 7 ผลการเรียนรู้