homeHome Room (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา)
personperson_add
Home Room (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา)

ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Home Room (ชั่วโมงพบครูที่ปรึกษา)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2527

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา

        ครูที่ปรึกษาเป็นหน้าที่ของครูทุกคนที่ต้องทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน  ตักเตือนและดูแลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา

ความสำคัญ

ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ ดูแลนักเรียนนักศึกษาจำนวนหนึ่งอย่างใกล้ชิดโดยเป็นเสมือน

1. พ่อแม่คนที่ 2  ซึ่งต้องให้ความรัก  ความอบอุ่น  เป็นที่ปรึกษาและให้กำลังใจเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข

2. ครูทำหน้าที่สั่งสอนให้เป็นคนดี  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เก่ง  ให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมความสุข

3. ญาติพี่น้อง  คอยดูแลทุกข์สุข  ให้ความช่วยเหลือ

4. เพื่อน  คอยรับฟัง  ร่วมทุกข์  สนับสนุนให้มีความสุข  แนะนำตักเตือน  มีน้ำใจให้กับ

จุดมุ่งหมายของการจัดให้มีระบบครูที่ปรึกษา

1.  เพื่อให้มีคนที่รู้จักและเข้าใจนักเรียน นักศึกษาแต่ละคนอย่างชัดเจน เกี่ยวกับ

       -  ภูมิหลังทางบ้าน  ฐานะทางเศรษฐกิจ  สังคมส่วนตัวและรอบด้าน  บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยส่วนตัว ฯลฯ

                  -  การเรียน  ทั้งอดีต  ปัจจุบัน  ความฝันในอนาคต

2.  เพื่อให้มีคนที่นักเรียน นักศึกษารัก  ศรัทธา  ไว้วางใจ  คอยให้คำปรึกษา

3.  เพื่อให้มีคนที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง

4.  เพื่อช่วยประสาน  ทำความเข้าใจ  แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน นักศึกษา  ครูผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา

1. ให้คำปรึกษา  แนะนำการทำและตรวจสอบหลักฐานสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา

2. ปฐมนิเทศ  นักเรียน นักศึกษาในความรับผิดชอบ  ให้รู้และเข้าใจ  ในด้านการเรียน    ความประพฤติ   ระเบียบวินัย  และข้อบังคับ   รวมทั้งสวัสดิการและบริการต่าง ๆ   ของสถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษามีสิทธิขอรับบริการ

3. ให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนเรียนและหรือลงทะเบียนสอบเทียบความรู้หรือประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และขอถอนรายวิชา

4. ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการขอผ่อนผันชำระเงินลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ติดตาม  แนะนำ  และช่วยแก้ปัญหา  พร้อมทั้งรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ

5. จัดทำ  เก็บ  รวบรวมประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ  เพื่อเป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ

6. ติดตาม  ช่วยเหลือ  และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน  ในแต่ละระดับแก่นักเรียน นักศึกษา  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

7. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน  นักศึกษา  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

8. แนะนำ  หาทางป้องกันและติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียน

9. ให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียนแก่นักเรียนนักศึกษา

10. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง  พร้อมทั้งรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ผู้ปกครองทราบ

11. ให้คำปรึกษา  ตักเตือน  ดูแล  และปรับปรุงแก้ไขความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ

12. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ คณะวิชา  ศูนย์  และงานต่าง ๆในสถานศึกษา

13. เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

14. รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ขอบข่ายงานของครูที่ปรึกษา

               1.    รู้จักนักเรียน นักศึกษาในความรับผิดชอบทุกคน  โดยจัดทำและเก็บข้อมูล  ประวัติส่วนตัวด้าน การเรียน  และความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา

               2.    แนะนำ  ตักเตือน  อบรมนักเรียน นักศึกษา  ให้ประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษาอยู่เสมอ เช่น  การแต่งกาย   การพูด  สิทธิและหน้าที่ในการเป็นนักเรียน นักศึกษา

               3.    พิจารณา  ตรวจสอบ  ให้ความเห็นชอบ  ในกรณีต่อไปนี้

                      3.1  การลงทะเบียนรายวิชา

                      3.2  การผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา

                      3.3  การลาพักการเรียน

                      3.4  การขอเปลี่ยน  ขอถอน  และขอเพิ่มรายวิชา

                      3.5  การเข้าร่วมกิจกรรม

                      3.6  ฯลฯ

               4.    ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาในความรับผิดชอบทุกภาคเรียน

       5.    ประสานงานกับครู   หัวหน้าแผนกวิชา  หัวหน้างาน  ฯลฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในเรื่องการเรียน

               6.    ประสานงานกับฝ่ายงานปกครองและงานแนะแนวฯ  เพื่อร่วมกันพิจารณา  ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

              7.    รายงานผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง

              8.    ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในความรับผิดชอบในเรื่องการเรียน  และเรื่องส่วนตัวทั้งเป็นกลุ่ม และรายบุคคล

             9.    หมั่นพบปะนักเรียน นักศึกษาในความรับผิดชอบเป็นประจำ

           10.   พบปะกับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาตามโอกาสอันควร

จรรยาบรรณของครูที่ปรึกษา

               1.    ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพ  ขวัญและกำลังใจของนักเรียน นักศึกษาอยู่เสมอ  ไม่กระทำการใดที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่นักเรียน นักศึกษาโดยไม่เป็นธรรม

               2.    ต้องรักษาความลับของนักเรียน นักศึกษา

               3.    ต้องมีความจริงใจและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่รับผิดชอบ เช่นลูกหลานของตน

       4.    การให้คำปรึกษา  ควรให้ความเห็นเป็นกลาง ๆ ไม่วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใดให้นักเรียน นักศึกษาฟังในทางก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกร้าวแก่บุคคลหรือสถาบัน

       5. ต้องประพฤติปฏิบัติให้สมกับความเป็นปูชนียบุคคล  ยึดมั่นในคุณธรรม  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา

ภารกิจที่ครูที่ปรึกษาต้องทำ

   1.  พบนักเรียน นักศึกษาเป็นประจำ  หรือตามที่สถานศึกษากำหนด ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  การพบครูที่ปรึกษา (HOME  ROOM)   กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง

  2.  จัดทำแฟ้มครูที่ปรึกษาตามคู่มือนี้

               3.  ติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและรายงานผลการเรียน   ความประพฤติ  สุขภาพ  และอื่น ๆ   หรือเอกสารต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบ

               4.  ศึกษา ระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ของสถานศึกษาอย่างละเอียด  เพื่อให้คำแนะนำตักเตือนแก่นักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติไม่เหมาะสมหรือประพฤติผิดระเบียบต่างๆ เป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

              5.  ส่งเสริมความดี  ความสามารถและคุณธรรมของนักเรียน นักศึกษาโดยการให้ข้อคิดเห็น  การอบรมและส่งเสริมให้นักเรียน   นักศึกษา  ได้ปฏิบัติเป็นนิสัย  เป็นประจำ โดยเฉพาะในชั่วโมงกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (HOME  ROOM)

               6.    หาโอกาสไปเยี่ยมบ้านเพื่อพบผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง

               7.   ให้ความเห็นในการรับรองความประพฤติ  ผลงานดีเด่น  ตลอดจนความสามารถพิเศษต่าง ๆ

               8.   ปรึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันแก้ไขเมื่อมีปัญหา  หรือหาทางป้องกันก่อนเกิดปัญหาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ แฟ้มสะสมงาน (PORTFOLIO)  ของนักเรียน นักศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)