เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English M.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ การอ่านออกเสียงบทอ่าน ข้อมูล ข่าวสาร บทความ เรื่องสั้น ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้น ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูล น้ำเสียง กิริยาท่าทาง สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม ภาษาตามมารยาททางสังคม โครงสร้าง ประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิตและบทกลอนของต่างประเทศ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เหตุการณ์ทั่วไปทั้งในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม รวมทั้งโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

โดยใช้กระบวนการทางภาษา 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อ่านออกเสียงในการอธิบาย บรรยาย แสดงความคิดเห็น นำเสนอความคิดรวบยอด สถานการณ์จำลอง สถานการณ์จริง ค้นคว้า สืบค้น สรุป วิเคราะห์ เข้าร่วมกิจกรรมและเสริมสร้างลักษณะที่พึงประสงค์

เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจทักษะต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ด้วยความกระตือรือร้น กล้าแสดงออกในด้านการใช้ภาษา มีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข