เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SBI3101 พฤกษศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยือพืช สัณฐานวิทยาของพืช ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช เมแทบอลิซึม การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช อนุกรมวิธานของพืช นิเวศวิทยาของพืช และการศึกษานอกสถานที่