เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จัดการการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2546 จนปัจจุบัน