นิเทศศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2546 จนปัจจุบัน