เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรีนาฏศิลป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องการอ่านโน้ต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ั้็ํทัพพสาร เพ็งสงค์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

โน้ตกุญแจซอลและกุญแจฟา โน้ตดนตรีเปรียบเสมือนการบันทึกเสียงเพลงไว้บนกระดาษ โดยโน้ตกุญแจซอลจะเป็นโน้ตที่อยู่ในเครื่องดนตรีเสียงสูง