เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยที่ 1 จำนวนนับ เรื่องการหาค่าประมาณ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้านของจำนวนนับ และนำไปใช้ได้

บอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้