เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรี-นาฏศิลป์ชั้นป.1เรื่องการแสดงบทบาทสมมุติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในคาบเรียนให้นักเรียนทำการประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดงเป็นการช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความคิด จินตนาการและการสื่อสารโดยการถ่ายทอดผ่านผลงาน เน้นการแสดงออกได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ตามวัยของผู้เรียน ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ในระดับพื้นฐาน ฝึกให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและฝึกฝนได้ด้วยตนเอง ฝึกการสังเกตุ จนสามารถปฏิบัติท่าทางเลียนแบบธรรมชาติและท่าทางของคน สิ่งของและสัตว์ได้

การเลียนแบบท่าทางของสัตว์ หมายถึง การนำท่าทางอิริยาบถตามธรรมชาติของสัตว์มาประดิษฐ์ท่าให้มีท่วงทีงดงามขึ้น อาทิ เลียนแบบการเคลื่อนไหวหรือลักษณะเด่น ๆ ของสัตว์ประเภทนั้น ๆ ดังเช่นกีบเท้าของกวาง ท่ากระโดดของกระต่าย ท่าบินของนก ท่าส่ายงวงของช้าง และนำท่าทางที่ได้มาประกอบเพลงเพื่อความสนุกสนาน