เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาจรรยาบรรณครู รหัสรายวิชา สศ 004

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน