เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ท ๓๑๑๐๑ ม.๔/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นันทกานต์ บุรพชนก

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔