โครงการ
ผู้สอน

นาย พูนพงศ์ สวาสดิพันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โครงการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25778

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อแผนพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติการเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานการนำเสนอผลงาน การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ (ให้นักศึกษาจัดทำโครงการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสมและดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง) ปีการศึกษา 2549 มีนโยบายให้นักศึกษาจัดทำโครงการ (โดยใช้กระบวนการวิจัยในการทำชิ้นงาน/โครงการ เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างชิ้นโครงการดังกล่าว ลักษณะการวิจัย 5 บท)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.