เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อแผนพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติการเชิงระบบการเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานการนำเสนอผลงาน การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ (ให้นักศึกษาจัดทำโครงการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสมและดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง) ปีการศึกษา 2549 มีนโยบายให้นักศึกษาจัดทำโครงการ (โดยใช้กระบวนการวิจัยในการทำชิ้นงาน/โครงการ เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างชิ้นโครงการดังกล่าว ลักษณะการวิจัย 5 บท)