กิจกรรมชุมุนมคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

กันยา ตอแลมา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมชุมุนมคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25781

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรียะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

2. นักเรียนมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ นำมาใช้ในงานต่างๆ

3. นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

5. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.