เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กิจกรรมชุมุนมคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

2. นักเรียนมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ นำมาใช้ในงานต่างๆ

3. นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

5. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น