เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่าย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมถึงเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนมีความรู้ในการบริหารทรัพยากรเครือข่าย รวมถึงการป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย มีความรู้ในการออกแบบเครือข่าย สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านเครือข่ายได้เหมาะสม รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้