เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นอนุบาล 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภายุดา แก้วเรืองฤทธิ์

โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายนา

เด้กๆสามารถบอกความสำคัญของการคมนาคม รู้จักสิ่งที่อำนวยความสะดวกได้