เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาแบ่งมรดกตามหลักอิสลาม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชานี้เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวนและแบ่งทรัพย์มรดกของผู้ตายแก่ทายาทและเครืญญาติตามครรลองของศาสนาอิสลาม