คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพชก2/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพสำหรับนักเรียน ปวช.ช่างกล ปี 2