1012110 ความเป็นครู 1-2560
ผู้สอน

กรุณา แดงสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
1012110 ความเป็นครู 1-2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25841

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกับครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และมีจิตวิญญาณความเป็นครู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.