เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1014108 กฎหมายการศึกษาA 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับนโยบายและแผนการจัดการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา