เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

EDU509-1-60-L01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา: EDU 509 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Innovations and Information Technology)

คำอธิบายรายวิชา หลักการ แนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประเภทของนวัตกรรมเละเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การประเมิน การปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ในระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ