ผู้สอน
จุตติ จันทนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3/2 (1/60)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25973

สถานศึกษา

โรงเรียนเซนต์เมรี่


คำอธิบายชั้นเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป

บทเรียน Online

: การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CC

รายวิชา

: คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา

: ง23101

จำนวนหน่วยกิต / ภาคเรียน / ปี
: 1 หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมง / สัปดาห์ : 2 ชั่วโมง

2. มาตรฐานรายวิชา
มาตรฐาน ง 4.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

3. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ องค์ประกอบของเว็บไซต์ ใช้โปรแกรมสำเร็จในการสร้าง เว็บไซต์เบื้องต้น สามารถสร้างเว็บไซต์ ที่มีตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิกต่าง ๆ การเชื่อมโยงแบบต่างๆ รูปลักษณะของเว็บเพจ แบบพื้นฐานต่าง ๆ
ปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ เว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สร้างการเชื่อมโยง แทรกตาราง แทรกรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมีเจตคติที่ดีและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์

4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
2. กำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์ได้
3. แทรกข้อความ ลงในเว็บเพจได้
4. ตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพกราฟฟิกต่าง ๆ ได้
5. ปรับแต่งเว็บเพจด้วยตารางได้
6. สร้างการเชื่อมโยงต่าง ๆ ได้
7.สร้างเทมเพลตและนำเทมเพลตไปใช้งานได้

5. โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา คอมพิวเตอร์ รหัส ง23101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

ปฐมนิเทศ

2

1

รู้จักกับ Dreamweaver CC

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver CC

1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Dreamweaver CC
1.2 การเรียกใช้งานโปรแกรม Dreamweaver CC
1.3 ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม

2

2

เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์

2. การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์ได้

2.1 การสร้างไซต์ข้อมูล

2

3

ปรับแต่งข้อความบนเว็บพจ

3. แทรกข้อความลงในเว็บเพจได้

3.1 การแทรกข้อความ
3.2 การปรับแต่งข้อความ
3.3 การนำข้อความจากไฟล์อื่นมาใช้

6

4

ตกแต่งเว็บเพจด้วยภาพกราฟฟิก

4. ตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพกราฟฟิกต่างๆ ได้

4.1 นำรูปภาพมาใส่ในเว็บ
4.2 ปรับขนาดรูปภาพ
4.3 การเขียนข้อความอธิบายรูป
4.4 ใส่รูปภาพที่พื้นหลัง
4.5 ใส่กรอบให้กับรูปภาพ
4.6 การนำ ไฟล์ Flash มาใช้งาน

6

วัดผลกลางภาค

2

5

การปรับแต่งเว็บเพจด้วยตาราง

5. ปรับแต่งเว็บเพจด้วยตารางได้

5.1 การสร้างตาราง
5.2 การปรับแต่งตาราง
5.3 การใส่ข้อมูลลงในตาราง
5.4 การตกแต่งตาราง

6

6

การเชื่อมโยง

6. สร้างการเชื่อมโยงต่าง ๆ ได้

6.1 การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
6.2 การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกัน
6.3 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
6.4 การเชื่อมโยงไปยังอีเมล์
6.5 การเชื่อมโยงแบบ Rollover Image
6.6 กำหนดคุณสมบัติข้อความที่เป็นลิงค์

4

7

การสร้างเทมเพลต

7. สร้างเทมเพลต และนำเทมเพลตไปใช้งานได้

7.1 การสร้างเทมเพลต
7.2 การกำหนดพื้นที่เปลี่ยนแปลงได้
7.3 การนำเทมเพลตไปใช้ในหน้าเว็บ

4

8

การอัพโหลดเว็บไซต์

8. อัพโหลดเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ได้

8.1 การจดทะเบียนโดเมนเนม
8.2 การจัดหาพื้นที่ฝากเว็บไวต์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์
8.3 การอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์

4

วัดผลปลายภาค

2

รวม

40