โปรแกรมประมวลผลคำ รหัส 2204-2108 (1/2560)
ผู้สอน

อัซมัน ดรอแม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมประมวลผลคำ รหัส 2204-2108 (1/2560)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25995

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ 1- 2-2 จำนวน 3 ชั่วโมง 2 หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร

2. ผลิตเอกสารโดยใช้โปรแกรมประเภทจัดพิมพ์เอกสาร

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) และ

ความรู้เกี่ยวกับเอกสาร

2. ออกแบบ และผลิตเอกสารตามการใช้งาน

3. จัดทำเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ และเอกสารเชิงวิชาการโดยใช้โปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing)

ในการพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล การจัดทำเอกสารรูปแบบต่างๆ หนังสือราชการ จดหมาย

ธุรกิจ แผ่นพับ เอกสารวิชาการการสร้างจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์

การพิมพ์เชิงอรรถ การทำดัชนี การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.