เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว วราภรณ์ โกวิโท

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

การพูดทักทายง่ายๅภาษาจีน

1.你好
Nǐ hǎo
หนี่ห่าว
สวัสดี

2.您好
Nín hǎo
หนินห่าว
สวัสดี

3.早安
Zǎo ān
เจ่าอาน
อรุณสวัสดิ์

4.早上好
Zǎoshang hǎo
เจ่าซ่างห่าว
สวัสดีตอนเช้า

5.晚安
Wǎn'ān
หวานอาน
ราตรีสวัสดิ์

6.晚上好
Wǎnshàng hǎo
หว่านซ่างห่าว
สวัสดีตอนเย็น

7.老师好
Lǎoshī hǎo
เหล่าซือห่าว
สวัสดีคุณครู/อาจารย์

8.好久不见,你怎么样?
Hǎojiǔ bùjiàn, nǐ zěnme yàng?
ห่าวจิ่วปู๋เจี้ยน หนี๋เจิ่นเมอย่าง
ไม่ได้เจอกันนาน เป็นไงบ้าง9.最近忙吗?
Zuìjìn máng ma?
จุ้ยจิ้น หมางมะ
ช่วงนี้ยุ่งไหม

10.你身体好吗?
Nǐ shēntǐ hǎo ma?
หนี่เซินถี่ห่าวมะ
คุณสุขภาพเป็นไงบ้าง

11.我的身体很好。
Wǒ de shēntǐ hěn hǎo.
หว่อเตอเซินถี่เหิ่นห่าว
สุขภาพฉันดี

12.你父母身体好吗?
Nǐ fùmǔ shēntǐ hǎo ma?
หนี่ ฟู่หมู่ เซินถี่ ห่าวมะ
พ่อแม่คุณสุขภาพเป็นไงบ้าง

13.带我向他们问好。
Dài wǒ xiàng tāmen wènhǎo.
ไต้หว่อเซี่ยงทาเมิน เวิ่นห่าว
ฝากสวัสดีพ่อแม่คุณด้วย

14.你好吗?
Nǐ hǎo ma?
หนีห่าวมะ
คุณสบายดีไหม

15.我很好,你呢
Wǒ hěn hǎo, nǐ ne
หว่อ เหินห่าว หนี่เนอ
ฉันสบายดี คุณล่ะ

16.我也很好。
Wǒ yě hěn hǎo.
หว่อ เหย่ เหิน ห่าว

ฉันก็สบายดี

การกล่าวลาในภาษาจีน

1.再见
Zàijiàn
จ้าย เจี้ยน
พบกันใหม่

2.明天见.
Míngtiān jiàn.
หมิงเทียนเจี้ยน
พรุ่งนี้เจอกัน

3.回头见.
Huítóu jiàn.
หุยโถวเจี้ยน
แล้วพบกันใหม่

4.有空长联系.
Yǒu kòng cháng liánxì.
โหย่วโค่งฉางเหลียนซี่
มีเวลาเจอกันใหม่นะ
5.对不起,我先走了.
Duìbùqǐ, wǒ xiān zǒuliǎo.
ตุ้ยปู้ฉี่ หว่อเซียนโจ่วเลอ
ขอโทษนะ ฉันต้องไปก่อนแล้ว

6.你多保重.
Nǐ duō bǎozhòng.
หนี่ ตัว ป่าว จ้ง
ดูแลตัวเองให้ดีๆนะ

7.一路平安
Yīlù píng'ān
อี๋ลู่ผิงอาน
เดินทางโดยสวัสดิภาพ

8.一路顺风
Yīlù shùnfēng
อี๋ลู่ซุ่นเฟิง
เดินทางโดยสวัสดิภาพ

9.到了以后,我给你打电话。
Dàole yǐhòu, wǒ gěi nǐ dǎ diànhuà.
เต้าเลออี่โฮ่ว หวอเก่ยหนี่ต่าเตี้ยนฮว่า
หลังจากไปถึงแล้ว ฉันจะโทรศัพท์หาคุณ
การขอบคุณ

1.谢谢
Xièxiè
เซี่ยเซี่ย
ขอบคุณ

2.多谢
Duōxiè
ตัวเซี่ย
ขอบคุณมาก

3.太感谢你
Tài gǎnxiè nǐle
ไท่ ก่าน เซี่ย หนี่
ขอบพระคุณมากๆ

4.谢谢你的帮助
Xièxiè nǐ de bāngzhù
เซี่ยเซี่ย หนี่ เตอ ปาง จู้
ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือ

5.麻烦您了
Máfan nínle
หมา ฝ่าน หนิน เลอ
รบหวนคุณแล้ว

6.辛苦你了
Xīnkǔ nǐle
ซิน ขุ่ หนีเลอ
ลำบากคุณแล้ว

7.我很感谢
Wǒ hěn gǎnxiè
หว่อ เหิ่น ก่าน เซี่ย
ฉันขอขอบคุณจริงๆ

การตอบรับ

1.不用谢
Bùyòng xiè
ปู๋โย่งเซี่ย
ไม่จำเป็นต้องขอบคุณหรอก

2.不客气
Bù kèqì
ปู๋เค่อชี่
ไม่ต้องเกรงใจ

3.别客气
Bié kèqì
เปี๋ยเค่อชี่
ไม่ต้องเกรงใจ

4.没关系
Méiguānxì
เหมยกวานซี
ไม่เป็นไร

5.没什么
Méishénme
เหมย เสิน เมอ
ไม่เป็นไร

6.你太客气了
Nǐ tài kèqìle
หนี่ ไท่ เค่อ ฉี่ เลอ
คุณเกรงใจมากไปแล้ว

การขอโทษ

1.对不起(โดยทั่วไปจะใช้ตัวนี้)
Duìbùqǐ
ตุ้ยปู้ฉี่
ขอโทษค่ะ/ครับ

2.请原谅
Qǐng yuánliàng
ฉิ่ง เหยียนเลี่ยง
ประทานโทษค่ะ/ครับ

3.不好意思
Bù hǎoyìsi
ปู้ห่าวอี้ซือ
ขอโทษค่ะ/ครับ

4.真不好意思
Zhēn bù hǎoyìsi
เจิน ปู้ ห่าว อี้ ซือ
ต้องขอโทษจริงๆ

5.打扰了
Dǎrǎole
ต่า หร่าว เลอ
ต้องรบกวนแล้ว

6. 真抱歉(สุภาพมาก)
Zhēn bàoqiàn
เจิน ป้าว เชี่ยน
ขออภัยค่ะ/ครับ

การตอบรับ
1.没关系(โดยทั่วไปจะใช้ตัวนี้)
Méiguānxì
เหมย กวาน ซี
ไม่เป็นไร

2.不要紧
Bùyàojǐn
ปู๋ เย่า จิ่น
ไม่เป็นไร

3.别介意
Bié jièyì
เปี๋ย เจี้ย อี้
ช่างเถอะ

4.没事儿
Méishì er
เหมย ซื่อร์
ไม่เป็นอะไรหรอก

5.算了
Suànle
ซ่วน เลอ
ลืมมันเถิด

6.这不是你的错
Zhè bùshì nǐ de cuò
เจ้อ ปู้ ซื่อ หนี่ เตอ ชั่ว
ไม่ใช่ความผิดของคุณ