เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในด้านต่างๆ ได้