เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ IT58610

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การเรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรมกราฟิก Adobe Creative Cloud

อทิเช่น Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Flash CC

ศึกษาทั้งด้านทฤษฏีเบื้องต้น หลักการ และวิธีการออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ ระบบสี คุณสมบัติด้านต่างๆ ของภาพกราฟิก ชนิดของข้อมูลภาพกราฟิก ชนิดของข้อมูลภาพกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก เทคนิคการลดขนาดให้เหมาะสมกับงาน การสร้างงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์กราฟิก การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมกราฟิกและอุปกรณ์ประกอบทางฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ 2 มิติ