ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3-4