ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3-4