home01175165 การยกน้ำหนัก (Weight Training)
personperson_add
01175165 การยกน้ำหนัก (Weight Training)

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี ศิริชัย ศรีพรหม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
01175165 การยกน้ำหนัก (Weight Training)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2606

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ประวัติความเป็นมาของการยกน้ำหนัก ความแตกต่างระหว่างกีฬายกน้ำหนักและการยกน้ำหนัก วิธีการสร้างโปรแกรมสำหรับแต่ละบุคคล เทคนิคและทักษะการยกน้ำหนักเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)