home01175165 การยกน้ำหนัก (Weight Training)
person
01175165 การยกน้ำหนัก (Weight Training)

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี ศิริชัย ศรีพรหม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
01175165 การยกน้ำหนัก (Weight Training)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2606

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ประวัติความเป็นมาของการยกน้ำหนัก ความแตกต่างระหว่างกีฬายกน้ำหนักและการยกน้ำหนัก วิธีการสร้างโปรแกรมสำหรับแต่ละบุคคล เทคนิคและทักษะการยกน้ำหนักเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)