01175165 การยกน้ำหนัก (Weight Training)

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ประวัติความเป็นมาของการยกน้ำหนัก ความแตกต่างระหว่างกีฬายกน้ำหนักและการยกน้ำหนัก วิธีการสร้างโปรแกรมสำหรับแต่ละบุคคล เทคนิคและทักษะการยกน้ำหนักเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย