เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย IT58606

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

Multimedia Technology

ศึกษาทฤษฏีและหลักการ แนวคิด ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและกราฟิกเบื้องต้น ลักษณะและองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียประเภทและการใช้งานของสื่อมัลติมีเดีย ความรู้เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอในระบบดิจิตอล เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
รูปแบบไฟล์ข้อมูลสื่อประสมและอุปกรณ์เก็บข้อมูล การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม และการผลิตสื่อมัลติมีเดียจากโปรแกรมด้วยโปรแกรมประยุกต์
ด้านมัลติมีเดีย