เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา 5073311

ชื่อวิชา การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

(Sensory Evaluation for Food )

หน่วยกิต 3 (2-3-5)