เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1-2017_SIM0308_ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นในงานด้านการจัดการอุตสาหกรรมโดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนทนากับนายจ้างหรือลูกจ้างจากต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจการจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความทางวิชาการ ข้อมูลด้านเทคนิค คู่มือการติดตั้งและการใช้งานวัสดุหรืออุปกรณ์ ฝึกการบรรยายนำเสนอผลงาน