เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

6/3 ภาค 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ภาคเรียนที่1 รายวิชา ง30217 การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น

  สาระสำคัญ 

      1. ความหมายและความสำคัญของภาพยนตร์สั้น(หนังสั้น)

      2. การเขียนบทภาพยนตร์สั้น

      3. เทคนิกการถ่ายภาพยนตร์

      4. การตัดต่อภาพยนตร์

      5. การสร้าง output