ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

60-1 4955301 สุขภาพโลก [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26355

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

4955301        สุขภาพโลก    3 (3-0-6)

                       Global Health

                       หลักการเบื้องต้นของสุขภาพโลก ได้แก่ การวัดสถานะสุขภาพ ตัวกำหนดสุขภาพ ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการวิเคราะห์เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ สุขภาพกับสังคม ได้แก่ หลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและหลักจริยธรรมการวิจัยและการตัดสินใจทางจริยธรรมที่สัมพันธ์กับสุขภาพระดับโลก บริการสุขภาพและระบบสาธารณสุข ได้แก่ องค์กรและหน้าที่ของระบบสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนา รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริการสุขภาพกับการสาธารณสุขระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพที่ท้าทาย วัฒนธรรมกับสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการปฏิบัติงานบริการสุขภาพ และระบบสาธารณสุข และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ภาระการป่วยและการตาย ได้แก่ แนวทางการลดการป่วยและการตาย รวมทั้งการประเมินภาระโรค การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ แนวทางการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพข้ามพรมแดน หรือความร่วมมือเพื่อความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรับมือกับปัญหาสุขภาพจากภัยพิบัติต่าง ๆ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชากร