สุนทรียศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี ศิลปวิจิตร เครือข่ายลาดกระบัง

คำอธิบายชั้นเรียน

สุนทรียศาตร์ คือวิชาที่ใช้อธิบายเกี่ยวข้องกับความงาม  และความเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ในการศึกษาตามสาขาวิชาเอกของตนเอง