เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ11101 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย อ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง ฟัง ปฏิบัติตาม และใช้คำสั่งง่าย ๆ  บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเอง ใช้ภาษาในการฟัง พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวในสถานการณ์ง่าย ๆ  ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน พูดโต้ตอบ และทำท่าทางง่าย ๆ  ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทย รวบรวมและบอกความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

            โดยใช้กระบวนการการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสร้างค่านิยม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่าเริง มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง  และมีเหตุผลในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ ต 1.1   ป.1/1-ป.1/4

            มฐ ต 1.2   ป.1/1-ป.1/4

            มฐ ต 1.3   ป.1/1

            มฐ ต 2.1   ป.1/1-ป.1/3

            มฐ ต 2.2   ป.1/1

            มฐ ต 3.1   ป.1/1

            มฐ ต 4.1   ป.1/1

            มฐ ต 4.2   ป.1/1