ผู้สอน
ราตรี อินทรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อ12101 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26413

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องจากข้อมูลที่ได้จากการฟังหรืออ่าน โดยใช้ภาษา พูด และเขียน ตอบคำถามจากบทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ โดยการอ่านออกเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยคง่าย ๆ และการสะกดคำของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ทำให้สามารถรวบรวมและบอกความต้องการเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ คำ กลุ่มคำ สำนวนภาษา ประโยคเดี่ยว เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่มและนันทนาการ เป็นภาพจากการฟัง เพื่อให้เข้าใจ สามารถพูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมเจ้าของภาษา โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

            โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ การสร้างความคิดรวบยอด การเรียนภาษา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถนำไปใช้และปฏิบัติได้

            เห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ร่าเริง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีเหตุผลในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

            มฐต 1.1     ป.2/1-ป.2/4

            มฐต 1.2     ป.2/1-ป.2/4

            มฐต 1.3     ป.2/1

            มฐต 2.1     ป.2/1-ป.2/3

            มฐต 2.2     ป.2/1

            มฐต 3.1     ป.2/1

            มฐต 4.1     ป.2/1

            มฐต 4.2     ป.2/1