เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศ32101 วิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

 อ่าน  เขียน  โน้ตดนตรีไทยและสากล  รู้จักเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การขับร้องเพลงหรือเล่นดนตรีโดยใช้เทคนิคการแสดงออกและคุณภาพของการแสดง  เปรียบเทียบลักษณะเด่นและอธิบายบทบาทของดนตรีในการสะท้อนแนวความคิด  ค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมโดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ  ประเมิน บรรยาย วิจารณ์ มีสุนทรีภาพในการสร้างผลงานทัศนศิลป์การแก้ปัญหาการปฏิบัติ    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ความสามารถในการคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน  ร่าเริงแจ่มใส  ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่อย่างพอเพียง  เห็นคุณค่าและความสำคัญในการอนุรักษ์ความเป็นไทยกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ขยัน รักการทำงาน มีสุขภาพจิตดี

 

รหัสตัวชี้วัด         

มฐ ศ  2.1          ม.5/4 – ม.5/6

มฐ ศ  2.2          ม.5/3 – ม.5/4

มฐ ศ  3.1          ม.5/1 - ม.5/3

มฐ ศ  3.2          ม.5/1