ผู้สอน
ครู บัณฑิตา ศรีทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26423

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค องค์ประกอบสมบัติของธาตุ และสารประกอบ สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสี โครงสร้างอะตอมตามแบบจำลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขมวล เลขอะตอม ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนวงนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา

            โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ อธิบาย จำแนก เปรียบเทียบ และอภิปราย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้เสนอแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ อาศัยความสามารถสื่อสาร ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา ภายใต้การใช้ทักษะชีวิต และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

            เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความซื่อสัตย์  กระตือรือร้น  รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างเพียงพอ    และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน   มีจิตสาธารณะ   ร่าเริง

 รหัสตัวชี้วัด

            มฐว 1.1     ม.2/1-ม.2/6

            มฐว 3.1     ม.2/1-ม.2/3

            มฐว 3.2     ม.2/1-ม.2/4

            มฐว 4.1     ม.2/1-ม.2/2

            มฐว 8.1     ม.2/1-ม.2/4