เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ15101 วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            รู้  เข้าใจ  อธิบาย  ระบุ  ทดสอบ  ค้นหา  วิเคราะห์  ปฏิบัติ  ความสำคัญการทำงานและวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย  การเปลี่ยนแปลงทางเพศของตน  การมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย  พฤติกรรมที่พึงประสงค์  ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว  เห็นความสำคัญการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ  โดยใช้สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีในท้องถิ่นและชุมชน  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคในชีวิตประจำวัน  การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด และผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย  เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติดที่มีอิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพภายในท้องถิ่น  และเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา ปฏิบัติการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน การรับแรง  การใช้แรงและความสมดุล  แสดงทักษะกลไก  การคิดและตัดสินใจในการออกกำลังกาย  กิจกรรมทางกายเกมการละเล่นแบบกีฬาไทย  กีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมตามที่ตนเองชอบอย่างสม่ำเสมอ  ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ตามสิทธิของตนไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

            โดยการใช้กระบวนการความรู้  ความเข้าใจ  กระบวนการกลุ่ม  การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี  เพื่อให้สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ให้เกิดความคิด ในการแก้ปัญหาและใช้ทักษะชีวิต

            เห็นความสำคัญของการใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัยในตนเอง  มีความเพียรพยายามในการมุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ  ร่าเริง  ในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน

 

รหัสตัวชี้วัด

            มฐ พ.  1.1        ป.5/1    ป.5/2   

            มฐ พ.  2.1        ป.5/1    ป.5/2    ป.5/3

            มฐ พ.  3.1        ป.5/1    ป.5/2    ป.5/3    ป.5/4    ป.5/5    ป.5/6

            มฐ พ.  3.2        ป.5/1    ป.5/2    ป.5/3    ป.5/4

            มฐ พ.  4.1        ป.5/1    ป.5/2    ป.5/3    ป.5/4    ป.5/5

            มฐ พ.  5.1        ป.5/1    ป.5/2    ป.5/3    ป.5/4    ป.5/5